گرادیانت

خطی

بالا-پایین

خطی

چپ -راست

دایره شعاعی

مرکز – مرکز

دایره شعاعی

پایین – چپ

بیضی شعاعی

مرکز – پایین

بیضی شعاعی

بخش ویجت

خطی

حالت روشن