NFC چیست و کاربرد آن در سیستم های موجود

NFC کوتاه شده عبارت”Communication Field Near ”به معنای “ارتباط نزديک” و توسعه يافته تکنولوژی ”Identification Frequency Radio) RFID ”)با دامنه کوتاهتر از آن است. NFC در رده ارتباطات بيسيم قرار ميگيرد که اگر دو دستگاه از آن بهره مند باشند