بررسی سیتم های پرداخت الکترونیک بانک ها

بررسی سیتم های پرداخت الکترونیک بانک ها سيستم هاي پرداخت بخش حياتي زيرساخت اقتصادي و مالي يك كشور هستند. عملكرد خوب آنها در انتقال امن و به موقع وجوه مهمترين اثر آنها در عملكرد كلي نظام اقتصاد مي باشد. اما