سیتسم های بایومتریک درباره تشخیص عنبیه

سیتسم های بایومتریک درباره عنبیه: تاریخچه تشخیص عنبیه: تشخيص عنبيه  ، يکی از قابل اطمينان ترين و دقيق ترين تکنولوژی  هاي بيومتريک به شمار مي رود .. اولين نظريه تشخيص عنبيه توسط Drs.safir and Flom در سال 1987  ارائه گرديد